Skip Navigation LinksAna Sayfa > Orköy Şube Müdürlüğü > Orköy Kredileri Hakkında Genel Bilgiler
ORKÖY KREEDİLERİ HAKINDA GENEL BİLGİLER

Ferdi Kredi Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

            Ormanların içerisinde ve bitişiğinde bulunan orman köylerinde ikamet etmekte olan halkın ormanlar üzerindeki olumsuz etki ve baskılarını azaltmak, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak üzere projesine dayalı olarak şahıslar bazında borçlandırılmak suretiyle tahsis edilen kredilerdir.

 

Karşılıksız Yardımlar?

·      Deneme ve demonstrasyon çalışmalarında şahıslara ve köy tüzel kişiliklerine verilir.

·      Geri ödemesi yoktur.

  

Ferdi kredi çeşitleri aşağıda belirtilmiştir;

Sosyal Nitelikli Krediler

·      Köy bütünlüğü esasına göre talep edenlerin tümüne verilir.

·      Ödemesiz devresi yoktur.

·      Kredi konusuna göre değişik vadeler uygulanır.

·      Bu krediler faizsizdir.

   Ekonomik Nitelikli Krediler

·      Bu kredilerden yararlanacak şahıslar uygulanacak proje sayısına göre kura ile veya kurasız olarak belirlenir.

·      Proje türlerine göre 1–4 yıl arasında ödemesiz devre vardır.

·      Ödemesiz devre vade içindedir.

·      Ziraat Bankasının küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı faiz oranının 1/7 si oranında faiz uygulanır.

 Programa Alınacak Köylerin Belirlenmesi

·      Programa alınacak köylerin tespiti, her yıl illerde kurulan bir komisyon tarafından yapılmaktadır.

·      İllerde; İl Müdürü, Orman İşletme Müdürlerü, AGM Şube Müdürü, DKMP Şube Müdürü ve ORKÖY Şube Müdürü’nün katılımı ile yapılan toplantıda il sınırları içerisinde bulunan orman köylerini öncelik kriterleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirerek köylerin il düzeyinde sıralamasını yapacak, protokol komisyonca imzalandıktan sonra İl Çevre ve Orman Müdürü tarafından onaylanmaktadır.

 Ferdi Kredilerden Yararlanma Şartları

             “Madde-11- Orman köylerinde oturan halkın bu Esas ve Usullerde belirtilen kredilerden yararlanabilmesi için;

·         Şahsın idareye yazılı olarak istekte bulunması,

·         Kredilendirmeye esas teşkil edecek konunun, plan ve projelerde önerilmiş olması,

·         Orman köylüsü olduğunun belgelenmiş olması,

·         Orman Köylüsü; Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, kredi yardımı yapılacağı orman köyünde kredi tespit tarihi itibariyle en az 5 yıldan beri fiilen oturan halk.

·         Yapılacak yardımı bildirilen şartlara göre kullanmayı ve geri ödemeyi kabullenmiş olması,

·         Muhtaç olması ve bunun köy muhtarlığından alınacak onaylı belgeyle belgelenmiş olması, 

·         Daimi işçi, memur, esnaf ve emekli olmaması ( mevsimlik işçi statüsünde yılın büyük bir bölümünü çalışmakta olan işçilere de kredi tahsisi yapılmayacaktır.) tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlardan çiftçi Bağ-Kur’una tabi olanlar ile görevleri gereği Bağ-Kur kapsamında bulunan Köy Muhtarlarına, her yıl belirlenen yıllık gelir üst limitinin altında gelire sahip olmaları halinde kredi tahsisi yapılabilecektir.

·         Özellikle merkezi köylerde bilgi-görgü mübadelesi ve eğitim kolaylıkları nedenleri ile küçük sanayi, el ve ev sanatları konularında kredi alacakların, kapalı ve sağlık şartlarına uygun iş yerlerinin bulunması veya bu gibi iş yerlerini yaptırmayı kabullenmiş olmaları, şarttır.

·         Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir.

            Ekonomik konularda her aileden ( aile reisi tercih edilmek üzere) yalnız bir kişiye kredi verilir.